Dramhaíl agus Uisce

BACK

Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh go mbeidh Éire ar thús cadhnaíochta ó thaobh laghdú dramhaíola agus caomhnú uisce de.

Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh é a dhéanamh éasca do gach aon duine an rud ceart a dhéanamh ó thaobh dramhaíola de. I láthair na huaire, tá Éire faoi bhun mheán an AE maidir le hathchúrsáil, agus cuireann sí níos mó dramhaíola in ionaid dumpála ná an chuid is mó tíortha san AE. Ba mhaith linn seo a chur ina cheart, agus earnáil nuálaíoch cheannródaíoch a dhéanamh dár dtionscal dramhaíola.  Creidimid i soláthar uisce na hÉireann a chosaint dár saoránaigh go léir agus i gcaomhnú uisce agus ardchaighdeán uisce a chur chun cinn.

Dumpáil líonta talún

  • Deireadh a chur le líonadh talún le dramhaíl faoi 2030.
  • Leanúint den tobhach líonta talún a mhéadú.

Cuireann Éire méid ollmhór dramhaíola faoin talamh gach bliain go fóill, ach is modh diúscartha dramhaíola é seo a shamhlaítear mar rogha dheiridh ar fud an domhain fhorbartha. Chomh maith lenár bhfadhb dramhaíola a cheilt ionas go mbeidh ar na glúine atá le teacht déileáil léi, úsáidtear talamh luachmhar chun talamh a líonadh le dramhaíl in áit í a úsáid le haghaidh taitneamhachtaí poiblí. Táimid ag iarraidh infheistíocht a chur ar fáil do mhic léinn chun gur féidir leo saineolas riachtanach a fhorbairt le ligean do bhorradh bheith faoinár dtionscal aisghabhála dramhaíola.

Dramhaíl a laghdú

  • Cosc ar phlaistigh aon úsáide agus cupáin nach féidir a athchúrsáil a thabhairt isteach.
  • Sconnaí poiblí uisce a chur ar fáil ar fud chathracha na hÉireann.

Tá geilleagar líneach á oibriú in Éirinn, áit a leanann na táirgeoirí go léir nach mór an próiseas “déan, úsáid agus scrios.” Táimid ag iarraidh athrú ón ngeilleagar líneach seo go ceann ciorclach trí thionscal aisghabhála níos láidre a fhorbairt in éineacht leis an déantúsaíocht ghaolmhar. Ba chóir dúinn béim a leagan ar dheisiú seachas diúscairt i gcás earraí leictreonacha agus earraí eile trí thacú le tionscnaimh amhail na Caiféanna Deisiúcháin. Ba cheart dúinn deireadh a chur le cur amú bia trí chosc a chur ar bhia in-ite a bheith á chaitheamh amach ag miondíoltóirí.

Réabhlóid athchúrsála

  • 4,500 post a chruthú i dtionscal athchúrsála méadaithe.
  • Sprioc athchúrsála 75% a chur i bhfeidhm faoi 2030.

Creidimid gur cheart an athchúrsáil a dhéanamh chomh héasca agus chomh hinrochtana agus is féidir do chách. Bhainfí cuid mhór de seo amach dá leanfaí polasaithe simplí áirithe, amhail gabhdáin athchúrsála a bheith mar ghnáthchuid de bhoscaí bruscair sráide inár sráidbhailte, bailte agus cathracha. Ba cheart dúinn tionscail áitiúla a chruthú a chruthódh na hábhair athchúrsáilte a allmhairímid ar mhórán costais i láthair na huaire. Cuireann Éire 38,000 tonna miotail a a bhfuil luach os cionn €30 milliún air faoin talamh gach bliain i láthair na huaire; níl ansin ach sampla amháin de na hacmhainní luachmhara a d’fhéadfaimis a athúsáid mar chuid de thionscal aisghabhála dramhaíola. An fhealsúnacht atá againn nár gur cheart luaíocht a thabhairt do chustaiméirí as an am agus as an iarracht a dhéanann siad a ndramhaíl a scaradh ar bhealach stuama.

Uisce na hÉireann a chosaint

  • Úinéireacht an phobail ar uisce a dhaingniú i mBunreacht na hÉireann.
  • Caomhnú uisce a spreagadh trí struchtúir chuí bhilleála, rialacháin foirgníochta agus oideachas.

Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh uisce na hÉireann a chosaint dúinn go léir. Táimid ag iarraidh caighdeán an uisce a fheabhsú agus deireadh a chur le fógraí fiuchta uisce trí ionaid chóireála a uasghrádú, agus trí straitéis náisiúnta bainte luaidhe a chur i bhfeidhm. Creidimid go bhfuil dlúthbhaint idir caomhnú uisce agus slándáil uisce, agus tabharfaimid isteach bearta chun cur amú uisce a laghdú.

Léigh a Thuilleadh

Waste PolicyWaste Policy