Iompar agus Forbairt Uirbeach

BACK

Creideann an Comhaontas Glas i bpobail inrochtana ar taitneamhach an rud é a bheith i do chónaí iontu

Táimid ar son córas iompair éifeachtúil ar bheagán astaíochtaí chun go mbeidh an chomaitéireacht níos éasca, chun dul i ngleic le hathrú aeráide, pobail níos folláine a chruthú agus chun an geilleagar a fheabhsú. Táimid ag iarraidh a chinntiú go mbeidh spásanna uirbeacha pleanáilte ar mhaithe leis na daoine a bhfuil cónaí orthu iontu, agus dea-naisc iompair agus spásanna glasanna ina gcuid dhílis díobh sin.

Taisteal chun na hoibre a dhéanamh níos éasca

 • Pleanáil a dhéanamh chun go mbeidh naisc níos fearr idir áiteanna cónaithe agus áiteanna oibre.
 • Moil iompair agus bealaí fithiseacha bus a chruthú ar mhaithe le nascacht níos fearr
 • Maoiniú a leithdháileadh le haghaidh bonneagar rothaíochta i bhfad níos mó

Cuireann drochphleanáil leis an méid ama is gá do dhaoine a chaitheamh ag taisteal chun na hoibre. Táimid ag iarraidh deireadh a chur leis an tranglam tráchta inár sráidbhailte/baile/cathracha agus é a dhéanamh níos éasca dul chun na hoibre ar iompar poiblí nó ar rothar. Is iad na cathracha a chuirtear in oiriúint do choisithe na cathracha a mbeidh rath orthu amach anseo.

Iompar níos glaine do chomhphobail níos folláine

 • Busanna hibrideacha agus cinn atá saor ó astaíochtaí carbóin a thabhairt isteach.
 • Dreasachtaí sa bhreis a chur ar fáil d’fheithiclí leictreacha, a mbeadh líonra luchtaithe níos fearr agus díolúine ó dholaí ar chuid acu.
 • Cur ar fáil a dhéanamh do rothaíocht agus leathnú a dhéanamh ar líonraí bhealaí glasa na hÉireann.

Astaíochtaí iompair atá i gcuid mhór d’astaíochtaí carbóin na hÉireann agus cuireann siad le drochchaighdeáin aeir chomh maith. Gearrfar finéalacha móra orainn agus beidh orainn i bhfad níos mó a chaitheamh ar shláinte má theipeann orainn ár n-astaíochtaí a laghdú go mór. Tá roinnt polasaithe éagsúla ag an gComhaontas Glas chun astaíochtaí iompair a laghdú.

Gormchló nua don fhorbairt uirbeach

 • Ceangal a bheith ann go gcaithfidh pleanáil bonneagair ghlais agus spásanna glasa a bheith ina ndlúthchuid de na próisis phleanála go léir.
 • Gníomhaireacht Náisiúnta Iompair agus Pleanála a bhunú chun forbairt nua ar bith a chomhordú le soláthar iompair.
 • Cáin ar Luach Láithreáin a Thabhairt Isteach

Tá gá ag Éirinn le córas pleanála comhordaithe a chinnteoidh nach dtarlóidh na botúin phleanála uirbí a tharla san am atá caite arís. B’fhearr linn dá ndéanfaí na dlíthe pleanála atá againn faoi láthair a chomhdhlúthú i gCód Pleanála a bheadh níos inrochtana. D’fhágfadh sé seo go mbeadh iarratais, gearáin agus cinntí pleanála i bhfad níos inrochtana don ghnáthdhuine. Táimid ar son córas pleanála comhtháite a dhéanann cur ar fáil d’fhorbairt cheart na gcomhphobal uirbeach, agus é dírithe ar spásanna glasa éigeantacha agus naisc chearta iompair do gach aon cheantar.

Infheistiú i mbonneagar iompair inbhuanaithe

 • Seirbhís iarnróid éadroim a chur ar fáil do Chorcaigh, agus staidéar a dhéanamh faoina leithéid a bheith indéanta i nGaillimh, Port Láirge agus Luimneach.
 • Infheistiú i mbealaí glasa agus i dturasóireacht na mbealaí glasa ar fud na tíre
 • Infheistiú a dhéanamh i líonra iarnróid uile-Éireann
 • Áiseanna breise Páirceála agus Taistil a chur ar fáil

Is í an infheistíocht i mbonneagar iompair inbhuanaithe an bealach is costéifeachtaí agus bíonn cuid mhór tairbhí ag baint leis, amhail tranglam tráchta níos lú, turais níos giorra chun na hoibre, laghdú ar úsáid fuinnimh agus ar astaíochtaí, méadú ar iomaíochas eacnamaíoch agus pobail níos folláine.