Gnóthaí Tuaithe, Talmhaíocht, Leas Ainmhithe, Foraoiseacht agus Bia

BACK

Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh beatha inbhuanaithe faoi rath a chinntiú dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu faoin tuath in Éirinn.

Creideann an Comhaontas Glas go bhfuil leas mhuintir na tuaithe in Éirinn, agus na hearnála talmhaíochta, ríthábhachtach má táthar le sochaí inbhuanaithe a chruthú. Creidimid go láidir go gcuirfeadh modhanna feirmeoireachta inbhuanaithe a dhíreodh ar tháirgeadh níos lú agus a bheadh bunaithe ar ardchaighdeáin saol níos sláine ó thaobh airgid de dóibh siúd atá ag obair san earnáil talmhaíochta agus go gcosnóidís úsáid na talún feirmeoireachta, timpeallachtaí muirí agus foraoisí do na glúine atá le teacht. Creideann an Comhaontas Glas gur ceart bunúsach ag an uile dhuine é bia úr cothaitheach a bheith acu. Ní mór dúinn a chinntiú go gcosnaíonn ár gcórais táirgthe agus dáilte bia an cháil atá orainn as bia ardchaighdeáin, ár dtimpeallacht agus ár bpobail tuaithe.

Feirmeacha slána, táirgeadh níos fearr

 • Earnáil talmhaíochta na hÉireann a spreagadh le héagsúlú a dhéanamh trí éirí as bheith spleách ar tháirgí ainmhithe.
 • Clár náisiúnta le haghaidh “Pórú Níos Fearr” agus cód le haghaidh “Feoil Eiticiúil Éireannach” a thabhairt isteach.

Táimid ag iarraidh a chinntiú go bhfuil feirmeacha na hÉireann ina bhfiontair inbhuanaithe. Tá talmhaíocht na hÉireann ag brath go mór ar fheirmeoireacht beostoic a onnmhairítear i láthair na huaire. Creidimid go mbeadh sé mar thoradh ar fhorbairt ghníomhach a dhéanamh ar an aschur ó na hearnálacha curaíochta agus gairneoireachta go ndíolfaí níos mó de tháirgí na hÉireann go háitiúil, rud a laghdódh astaíochtaí gás ceaptha teasa ó tháirgeadh agus ó iompar na dtáirgí sin. Ba cheart go ndíreodh an talmhaíocht níos ilghnéithí seo ar tháirgeadh eiticiúil, slándáil bia agus margaí comhtháite chun leas phobail na tuaithe. Creidimid go mbeadh sé chun leas na bhfeirmeoirí dá spreagfaí táirgeoirí ceardaí le hearraí ardchaighdeáin a dhéanamh, seachas samhail na feirme móire a dhíríonn ar tháirgeadh amháin agus arb í an tsamhail is mó a bhíonn thíos le suaitheadh de bharr praghsanna.

Feirmeoireacht orgánach a chothú

 • An Scéim Feirmeoireachta Orgánaí a leathnú agus a chistiú chun sciar margaidh na feirmeoireachta orgánaí a mhéadú go 25% faoi 2025.
 • Méadú 5% ar fhóirdheontais a thabhairt isteach d’fheirmeoirí atá páirteach sa Scéim Feirmeoireachta Orgánaí agus iad ag déanamh táirgí nach mbaineann le beostoc.

Tá an-deis ag feirmeoirí na hÉireann leas a bhaint as an mborradh mór atá faoin mhargadh na feirmeoireachta organaí, ach tá i bhfad níos mó tacaíochta de dhíth orthu chun a mhór a dhéanamh de. Níl ach 3-5% dár gcuid bia ina tháirgí orgánacha i láthair na huaire, rud a fhágann go bhfuil cuid mhór tíortha Eorpacha eile i bhfad chun tosaigh orainn sa réimse seo. Teastaíonn uainn feirmeoirí na hÉireann a chumhachtú chun gur féidir leo leas níos mó a bhaint as an margadh borrach seo trí mhaoiniú breise a thabhairt dóibh nuair a roghnaíonn siad bheith ag feirmeoireacht go horgánach.

Tacú le pobal na tuaithe in Éirinn

 • Gníomhaireacht Tacaí Tuaithe a bhunú.
 • An Clár Iompair Tuaithe a leathnú.
 • Tosaíocht a dhéanamh de leathnú an idirlín leathanbhanda fud fad na tíre.

Creideann an Comhaontas Glas gur cheart dianiarracht a dhéanamh trí pholasaí rialtais dul i ngleic le fadhbanna ar mó go mór an tionchar díobhálach a bhíonn acu ar mhuintir na tuaithe in Éirinn, amhail easpa iompair agus seirbhísí. Creidimid gur cheart soláthar seirbhísí agus tacaí do mhuintir na tuaithe in Éirinn a shruthlíniú trí ghníomhaireacht aonair a dtabharfaí maoiniú níos mó di agus a bheadh in acmhainn díriú ar riachtanais mhuintir na tuaithe in Éirinn ar bhealach níos fearr ná na hiarrachtaí scoilte forluite a bhíonn ar siúl ag comhlachtaí éagsúla poiblí i láthair na huaire.

Leas ainmhithe a fheabhsú

 • Ardchaighdeáin leasa a ghlacadh do gach aon ainmhí, amhail spás dóthanach agus an deis bheith á n-iompar féin go nádúrtha.
 • Deireadh a chur le honnmhairiú ainmhithe beo go tíortha taobh amuigh den AE.

Creideann an Comhaontas Glas, ós rud é gur neacha mothaitheacha iad ainmnithe, gur cheart caitheamh leo le dínit agus le meas, agus iad a chosaint ar dhrochíde agus ar mhí-úsáid. Creidimid gur cheart go mbeadh ainmhithe in ann maireachtáil de réir a n-instinn agus a riachtanais nádúrtha féin pé áit ar féidir. Creidimid go gcaithfidh Éire níos mó a dhéanamh chun éagsúlacht agus gnáthóga a hainmhithe dúchasacha a chosaint.

Ár bhforaoisí a chosaint

 • Foraoisí buan bithéagsúla a chruthú ina bhfuil crainn de gach aon aois.
 • Sceacha a choinneáil agus iad a fheabhsú leis na speicis chuí.
 • Foraoisí cosanta a chur in aice le haibhneacha agus lochanna ar mhaithe leis an gcaighdeán uisce a fheabhsú agus rioscaí tuilte a íoslaghú.

Creideann an Comhaontas Glas sna caighdeáin cosanta agus forbartha is airde a chur chun cinn d’fhoraisí na hÉireann. Is léir ón iliomad tairbhí eacnamaíocha agus éiceolaíocha a bhaineann le foraoisí go mbeidh ról lárnach suntasach acu i ngeilleagar glas inbhuanaithe a chruthú in Éirinn. Chomh maith le tairbhí eacnamaíocha, cuireann foraoisí folláine dea-bhainistithe feabhsuithe sóisialta agus timpeallachta thar a bheith luachmhar ar fáil.

Bia áitiúil cothaitheach

 • Rannpháirtíocht an phobail i mbia a fhás a spreagadh trí cheapacha agus trí ghairdíní pobail agus scoile.
 •  Scéimeanna a thabhairt isteach sna scoileanna chun oideachas ar bhia a thabhairt do pháistí, agus chun bia folláin a chur chun cinn sna scoileanna.
 • Reachtaíocht a thabhairt isteach le tabhairt ar ollmhargaí bia nach n-éiríonn leo a dhíol a thabhairt do charthanais.

Measann an Comhaontas Glas gur ceann de chearta an duine é bia sláintiúil a bheith ar fáil duit. Creideann an Comhaontas Glas go gcuirfear go dearfach le sláinte agus folláine an phobail trí thacú le táirgeadh bia áitiúil inbhuanaithe agus go dtacóidh sé le fás inbhuanaithe eacnamaíoch. Táimid ag iarraidh a chinntiú go bhfásfaidh páistí na hÉireann aníos agus bia folláin ar fáil dóibh.