Athchóiriú, Cearta Atáirgthe agus Aitheantas Inscne

BACK

Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh go mbeadh Éire ina tír chothrom do chách

Tacaíonn an Comhaontas Glas le réimse leathan tionscnamh polasaí chun go mbeidh sochaí níos córa againn in Éirinn. Creidimid go bhfuil gá le sraith beart a bhainfeadh le dlí agus ceart, cearta atáirgthe agus aitheantas inscne le cinntiú go mbeidh ár ndlíthe ag teacht le mianta mhuintir na hÉireann, d’fhonn a chinntiú go gcaithfear le gach aon duine leis an dínit agus leis an meas atá ag dul dóibh.

Cearta atáirgthe

  • Gach aon chineál frithghiniúna a chur ar fáil saor in aisce trí shiopaí poitigéara.
  • Ginmhilleadh dleathach a chur ar fáil, agus é saor in aisce agus sábháilte, suas go dtí agus ag cuimsiú an 12ú seachtain den toircheas, agus tar éis an 12ú seachtain má mholann dochtúir cáilithe a leithéid.

Creideann an Comhaontas Glas i gceartas atáirgthe, agus é bunaithe ar chosaint iomlán chearta an duine atá torrach. Creidimid go bhfuil sé tábhachtach an chosaint chéanna a dhéanamh ar an gceart a bheith ag bean páiste a bheith nó gan a bheith aici, in éineacht le cur ar fáil a dhéanamh do rialú roghanna breithe. Táimid ag moladh go mbeadh níos mó tacaí ar fáil do thuismitheoirí nua, amhail solúbthacht níos mó i gcás saoire mháithreachais agus athrachta ar íocaíocht.

Aitheantas Inscne

  • Ceangal a thabhairt isteach go mbeadh áiseanna leithris poiblí curtha ar fáil agus iad neodrach ó thaobh inscne de.
  • Cosaint do dhaoine trasinscneacha agus idirghnéasacha a mhéadú trí reachtaíocht um choireacht fuatha a thabhairt isteach.

Tá an Comhaontas Glas ar son leasú an Achta um Inscne a Aithint, 2015, chun go mbeidh daoine neamh-dhénartha agus daoine gan inscne curtha san áireamh ann, agus chun aithint inscne do dhaoine faoi 18  mbliana a éascú. Creidimid gur gá tuilleadh polasaithe a chur i bhfeidhm le tacú le daoine trasinscneacha agus idirghnéasach in Éirinn, amhail oideachas níos fearr chun bulaíocht thrasphóibeach sna scoileanna a laghdú.

Athchóiriú ar an bpóilíneacht

  • Réimse iomlán na dtuarascálacha inar leagadh amach na hathchóirithe is gá a dhéanamh ar an nGarda Síochána agus ar an Roinn Dlí agus Cirt a chur i bhfeidhm go hiomlán, chomh maith le Coimisinéir Forfheidhmithe a cheapadh chun an próiseas seo a mhaoirsiú.
  • Ceangal go mbeadh ar ghardaí atá i mbun gnáthphatróil ceamaraí coirp a chaitheamh a thabhairt isteach.
  • Acmhainní a infheistiú i bPóilíneacht Pobail agus a ligean do chomhairlí cathrach agus contae maoirseacht níos mó a dhéanamh uirthi seo.

Tá fórsa póilíneachta atá dea-oilte agus a bhfuil na scileanna, líon dóthanach oifigeach agus iontaoibh an phobail aige de dhíth ar Éirinn, chun sábháilteacht a chur ar fáil agus braistint slándála a chothú i measc an phobail go léir.  D’fhonn seo a dhéanamh, ní mór dúinn iontaoibh an phobail as na Gardaí a threisiú, sna figiúirí a chuireann siad ar fáil don pobail agus ó thaobh a gcuntasachta go náisiúnta agus go háitiúil. Ní mór dúinn a chinntiú go gcothaíonn an Garda Síochána cultúr measa meas ar chearta an duine, comhionannais agus d’fhorlámhas an dlí i measc a bhallra. Aithníonn an Comhaontas Glas deacracht agus tábhacht na hoibre a dhéanann an Garda Síochána, agus creidimid go gcaithfimid an oiliúint, an trealamh agus an teicneolaíocht riachtanach go léir a chur ar fáil dóibh chun gur féidir leo a ndualgais a chur i gcrích.

Cannabas a dhíchoiriúlú

  • Ligean d’othair cannabas leighis a bheith acu faoi chóras íoclainne faoi mhaoirseacht.
  • Deireadh a chur le cionta coiriúla a chuirtear i leith duine os cionn 18 mbliana as níos lú ná cúig ghram cannabais a chaitheamh nó a bheith ina seilbh acu.

Creideann an Comhaontas Glas gur cheart cur chuig úsáid an channabais mar fhadhb sláinte poiblí seachas fadhb ceartais choiriúil agus é a rialáil ar an mbonn sin. Níl an cosc atá ar chanabas faoi láthair ach chun leas lucht coireachta eagraithe agus ní éiríonn leis dul in ngleic le fadhbanna sláinte úsáid an chanabais. Táimid ag moladh go ndéanfaí é a dhíchoiriúlú agus a rialáil i gceart.

Na rudaí a bhfuilimid ag obair orthu i láthair na huaire

Faigh tuilleadh eolais faoinár bhfeachtas chun méara dírthofa a fháil do Bhaile Átha Cliath anseo.