An Ghaeilge

BACK

Is mian leis an gComhaontas Glas an oidhreacht teanga fhíorluachmhar atá againn a chaomhnú

Tá caomhnú agus cothú na Gaeilge ag teacht le bunprionsabail an Chomhaontais Ghlais. Ba mhaith linn stop a chur leis an meath atá tagtha ar labhairt an nGaeilge agus í a spreagadh, trí oideachas teanga den chleachtas is fearr agus trí mheáin chumarsáide na Gaeilge a chur chun cinn. Tacaímid le cur i bhfeidhm ceart iomlán na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. Anuas air sin, tacaímid le neartú Acht na dTeangacha Oifigiúla i bPoblacht na hÉireann agus leanfaimid d’fheachtasaíocht ar son Acht Teanga i dTuaisceart Éireann.

Tosaíocht a dhéanamh den ghaeloideachas

  • Athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar an mbealach a múintear an Ghaeilge ar scoil.
  • Ábhar bunscoile amháin (in éineacht leis an nGaeilge) a bheith á mhúineadh trí Ghaeilge.
  • Córas náisiúnta scoláireachtaí a bhunú le cabhrú le páistí freastal ar chúrsaí Gaeltachta an tsamhraidh.

Creideann an Comhaontas Glas gur cheart tacú le forbairt cheart na Gaeilge ó aois óg. Tá cruthaithe gur mór an buntáiste é an dátheangachas d’fhorbairt intleachtach páiste agus gur fiú infheistíocht a dhéanamh ann. Táimid ag iarraidh cur le cumas na múinteoirí Gaeilge a mhúineadh go múiníneach agus go díograiseach. Mar chuid de seo, táimid ag moladh go mbunófaí coláiste ar leith sa Ghaeltacht d’oiliúint múinteoirí.

Gaeltacht bheoga

  • Plean gníomhaíochta éigeandála a fhorbairt don Ghaeltacht le dul i ngleic le meath labhairt na Gaeilge.
  • Tosaíocht a dhéanamh de bhunú an Ionaid Náisiúnta d’Oideachas Gaeilge i mBaile Bhuirne i nGaeltacht Chorcaí.
  • Dreasachtaí cánach a thabhairt isteach do dhaoine fásta ar mian leo tabhairt faoi ranganna Gaeilge nó am a chaitheamh sa Ghaeltacht.

Tá labhairt na Gaeilge ag dul i laghad sna Gaeltachtaí go fóill. Creideann an Comhaontas Glas go gcaithfidh polasaí Gaeilge ar bith dianiarracht a dhéanamh chun an treocht seo a chur ina cheart. Táimid ag iarraidh lárionaid foghlama Gaeilge a dhéanamh de na Gaeltachtaí, agus dreasachtaí móra a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu agus atá ag obair sa Ghaeltacht. Chuirimis trí chatagóir éagsúla Gaeltachta i bhfeidhm, agus sin de réir chéatadán na gcainteoirí laethúla Gaeilge, agus tacaíocht spriocdhírithe a chur ar fáil do gach catagóir.

Craoltóireacht na Gaeilge

  • An deontas do TG4 a mhéadú agus a chinntiú go bhfuil sé seo innéacsnasctha.
  • TG4 a spreagadh le tuilleadh clár a bheadh dírithe ar fhoghlaimeoirí na Gaeilge a chraoladh.
  • An tAonad Gaeilge i gCoimisiún Craolacháin na hÉireann a athbhunú.

D’fhonn an Ghaeilge a chur chun cinn go héifeachtach, tá ag Comhaontas Glas ag iarraidh go ndéanfaí dianiarrachtaí craoltóireacht phoiblí na Gaeilge a chothabháil agus a fhorbairt. Chomh maith le maoiniú breise a chur ar fáil do chraoltóirí ar leith na Gaeilge, thacóimis le polasaí a thabharfadh spreagadh agus dreasacht sa bhreis do staisiúin raidió agus teilifíse, idir phoiblí agus phríobháideach, cláir Ghaeilge sa bhreise a chur lena sceidil. 

Léigh a Thuilleadh

Gaeilge Gaeilge