Rotate your phone

Once that's done you'll be able to
experience the Green Party website perfectly.

An Ghaeilge

BACK

Is mian leis an gComhaontas Glas an oidhreacht teanga fhíorluachmhar atá againn a chaomhnú

Tá caomhnú agus cothú na Gaeilge ag teacht le bunprionsabail an Chomhaontais Ghlais. Ba mhaith linn stop a chur leis an meath atá tagtha ar labhairt an nGaeilge agus í a spreagadh, trí oideachas teanga den chleachtas is fearr agus trí mheáin chumarsáide na Gaeilge a chur chun cinn. Tacaímid le cur i bhfeidhm ceart iomlán na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. Anuas air sin, tacaímid le neartú Acht na dTeangacha Oifigiúla i bPoblacht na hÉireann agus leanfaimid d’fheachtasaíocht ar son Acht Teanga i dTuaisceart Éireann.

Tosaíocht a dhéanamh den ghaeloideachas

  • Athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar an mbealach a múintear an Ghaeilge ar scoil.
  • Ábhar bunscoile amháin (in éineacht leis an nGaeilge) a bheith á mhúineadh trí Ghaeilge.
  • Córas náisiúnta scoláireachtaí a bhunú le cabhrú le páistí freastal ar chúrsaí Gaeltachta an tsamhraidh.

Creideann an Comhaontas Glas gur cheart tacú le forbairt cheart na Gaeilge ó aois óg. Tá cruthaithe gur mór an buntáiste é an dátheangachas d’fhorbairt intleachtach páiste agus gur fiú infheistíocht a dhéanamh ann. Táimid ag iarraidh cur le cumas na múinteoirí Gaeilge a mhúineadh go múiníneach agus go díograiseach. Mar chuid de seo, táimid ag moladh go mbunófaí coláiste ar leith sa Ghaeltacht d’oiliúint múinteoirí.

Gaeltacht bheoga

  • Plean gníomhaíochta éigeandála a fhorbairt don Ghaeltacht le dul i ngleic le meath labhairt na Gaeilge.
  • Tosaíocht a dhéanamh de bhunú an Ionaid Náisiúnta d’Oideachas Gaeilge i mBaile Bhuirne i nGaeltacht Chorcaí.
  • Dreasachtaí cánach a thabhairt isteach do dhaoine fásta ar mian leo tabhairt faoi ranganna Gaeilge nó am a chaitheamh sa Ghaeltacht.

Tá labhairt na Gaeilge ag dul i laghad sna Gaeltachtaí go fóill. Creideann an Comhaontas Glas go gcaithfidh polasaí Gaeilge ar bith dianiarracht a dhéanamh chun an treocht seo a chur ina cheart. Táimid ag iarraidh lárionaid foghlama Gaeilge a dhéanamh de na Gaeltachtaí, agus dreasachtaí móra a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu agus atá ag obair sa Ghaeltacht. Chuirimis trí chatagóir éagsúla Gaeltachta i bhfeidhm, agus sin de réir chéatadán na gcainteoirí laethúla Gaeilge, agus tacaíocht spriocdhírithe a chur ar fáil do gach catagóir.

Craoltóireacht na Gaeilge

  • An deontas do TG4 a mhéadú agus a chinntiú go bhfuil sé seo innéacsnasctha.
  • TG4 a spreagadh le tuilleadh clár a bheadh dírithe ar fhoghlaimeoirí na Gaeilge a chraoladh.
  • An tAonad Gaeilge i gCoimisiún Craolacháin na hÉireann a athbhunú.

D’fhonn an Ghaeilge a chur chun cinn go héifeachtach, tá ag Comhaontas Glas ag iarraidh go ndéanfaí dianiarrachtaí craoltóireacht phoiblí na Gaeilge a chothabháil agus a fhorbairt. Chomh maith le maoiniú breise a chur ar fáil do chraoltóirí ar leith na Gaeilge, thacóimis le polasaí a thabharfadh spreagadh agus dreasacht sa bhreis do staisiúin raidió agus teilifíse, idir phoiblí agus phríobháideach, cláir Ghaeilge sa bhreise a chur lena sceidil. 

Léigh a Thuilleadh

Gaeilge Gaeilge