Tithíocht agus Easpa Dídine

BACK

Cinnteoidh an Comhaontas Glas gur féidir le gach aon duine in Éirinn áit chónaithe theolaí shlán inacmhainne a fháil i bpobal ilghnéitheach beoga.

Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh an saol a fheabhsú do na mílte Éireannach a bhfuil deacrachtaí acu le háit chónaithe shlán a aimsiú. Creidimid gur ceart bunúsach í an tithíocht agus gur cheart í a chur ar fáil i gcomhréir le dea-phleanáil, naisc chearta iompair, scoileanna cóngaracha agus áiseanna ionrochtana cúraim sláinte.

Áiteanna cónaithe inacmhainne a chur ar fáil

  • Tithíocht shóisialta a chur ar fáil trí shamhail cíosa costais
  • Rannpháirtíocht mhéadaithe réigiúnach agus áitiúil sa soláthar tithíochta a mhéadú

Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh tithíocht inacmhainne a chur ar fáil do chách. An réiteach atá againn ná méadú a dhéanamh ar an soláthar tithíochta sóisialta nua agus é bunaithe ar shamhail cíosa costais, agus go ginearálta, níor cheart go mbeadh breis is 30% dá ghlanioncam á íoc ag duine ar bith chun a áit chónaithe féin a cheannach. Creidimid gur cheart go mbeadh morgáistí inacmhainne agus nár cheart go mairfidís níos faide ná 25 bhliain. Creidimid gur ag pobail áitiúla is fearr atá a fhios cén cineál tithíochta atá de dhíth orthu agus cá háit ba cheart í a thógáil, agus oibreoimid chun reachtaíocht phleanála agus rialtais áitiúil a fheabhsú le tacú leis an bpróiseas cinnteoireachta seo.

Méadú ar an soláthar tithíochta

  • Líon na n-áiteanna cónaithe folmha a laghdú trí thobhaigh spriocdhírithe agus Cáin ar Luach Láithreáin a chur in áit na Cánach Maoine Áitiúla
  • Ordú go ndéanfadh cistí pinsean cuid dá sócmhainní a infheistiú i dtithíocht nua a chur ar fáil. 

Tá ganntanas tithíochta nach bhfacthas a leithéid riamh in Éirinn faoi láthair, ach ag an am céanna, tá cuid mhór maoine folmha ar fud na tíre mar gheall ar chúileáil talún agus amhantraíocht. Laghdóidh an Comhaontas Glas na rátaí folúntais agus cinnteoidh sé go gcuirfear tithíocht athchóirithe ar fáil arís fad is a chinnteofar go dtógfar tithe nua de réir ardchaighdeáin.

Lucht íoctha cíosa a chumhachtú

  • Cosc a chur ar dheireadh a bheith á chur le léas toisc go bhfuil an teach le díol
  • Forlíonadh cíosa a íoc roimh ré

Ní mór daoine a bhfuil a n-áiteanna cónaithe ar cíosa acu a chumhachtú le cinntiú gur féidir leo maireachtáil i ndea-chóiríocht agus suaimhneas intinne acu. Táimid ag iarraidh cinnteacht chíosa a chur ar fáil do dhaoine, lena n-áirítear rialuithe cíosa pé áit ar chuí, léasanna níos faide agus cinnteacht seilbhe. Creidimid go gcaithfear rannóg réitithe aighneas an Bhoird um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (PRTB) a neartú ar mhaithe le fadhbanna a bhaineann le tionóntaí agus tiarnaí talún araon a réiteach, ionas go mbeidh earnáil phríobháideach chíosa chobhsaí againn.

Áiteanna cónaithe níos fearr a thógáil

  • Rialtóir neamhspleách caighdeán foirgníochta a bhunú
  • Gan cánacha maoine a ghearradh ar dhaoine atá thíos le lochtanna foirgníochta

Tá sé tuillte ag gach aon duine áit chónaithe dhea-thógtha a bheith acu. Caithfidh méaduithe ar an soláthar tithíochta a bheith i gcomhréir le caighdeáin dhiana a ráthaíonn cáilíocht na tithíochta. Táimid ag iarraidh córas a chur i bhfeidhm le cinntiú go dtógfar na foirgnimh nua go léir in Éirinn de réir de réir an chaighdeáin is airde, agus go gcuirfear cúiteamh ar fáil do na daoine atá thíos le lochtanna foirgníochta a tharla le tamall anuas.

Féach ar na feachtais a bhí ar siúl le déanaí faoi thithíocht cíosa costais anseo, faoi láithreáin fholmha agus thréigthe anseo, agus maidir le caighdeáin foirgníochta anseo.