Cosaint na timpeallachta

BACK

Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh go mbeadh timpeallacht/comhshaol na hÉireann faoi bhláth.

Tá sé mar aidhm ag an gComhaontas Glas go mbeadh ceist na timpeallachta agus an dúlra ag croílár na polaitíochta sa tír seo. Is beag aird atá tugtha ag an Rialtas le tamall fada anuas ar staid na timpeallachta in ainneoin go gcuireann an timpeallacht nádúrtha go mór leis an tsochaí, leis an bhfeirmeoireacht, leis an turasóireacht agus leis an gcaighdeán beatha.

Aithnímid gur dlúthchuid de shláinte agus d’fholláine an duine iad sláinte agus folláine an bhithsféir, agus iad fite fuaite ina chéile. Ba mhaith linn go mbeadh ithreacha, uisce agus aer na hÉireann ag tacú le réimse níos leithne d’éin, ainmhithe, plandaí agus feithidí, agus go gcuirfí deireadh leis an drochthionchar a bhíonn againn ar ár dtimpeallacht.

Ár dtimpeallacht a athshlánú

  • Scéim náisiúnta a chur i bhfeidhm chun crainn dhúchasacha dhuillsilteacha a chur.
  • An maoiniú do chosaint agus d’fhorbairt gnáthóg a mhéadú.
  • Díobháil tuilte in Abhantrach na Sionainne agus i gceantair eile a íoslaghdú trí ghnáthóga a thabhairt ar ais.

Táimid ag iarraidh deireadh a chur leis an laghdú ar shaibhreas na ngnáthóg trí dhíriú ar pholasaithe a thabharfaidh ar ais iad. Tá méadú tagtha ar líon na dtuilte a bhíonn ag tarlú mar gheall ar mhí-úsáid na timpeallachta. Tá léirithe gur féidir le tabhairt ar ais na ngnáthóg rioscaí tuilte a laghdú má dhéantar go tomhaiste é. Chuirfeadh scéim náisiúnta chun crainn a chur tairbhí móra ar fáil ón méadú ar bhithéagsúlacht, ceapadh carbóin agus ón bhfeabhsú ar chaighdeán an aeir. Tá géarghá le reachtaíocht chomh maith chun na tailte móna atá fágtha againn a chosaint, ós rud é gur linnte carbóin iad agus go gcothaíonn siad éiceachóras ar leith.

An dúlra a chosaint ar dhíobháil

  • Obair go dlúth leis an earnáil talmhaíochta chun bithéagsúlacht agus cosaint na timpeallachta a fheabhsú.
  • Cosc a chur ar lotnaidicídí ina bhfuil substaintí a athraíonn hormóin a bheith á n-úsáid.
  • Cosc a chur ar phlaistigh aon úsáide a dhéanann an oiread sin dochair dár dtimpeallacht nádúrtha.
  • Limistéir mhuirí faoi chosaint a aithint, a mhéadú go mór agus a bhainistiú, chomh maith le deireadh a chur le ró-iascach.

Is minic a bhíonn drochthionchar ag gníomhaíochtaí an duine ar an dúlra. Chuirfimis srian le dó tailte arda agus bearradh fálta ionas nach ndéanfaí ach sna séasúir chuí iad, d’fhonn ligean do líon na n-éan faoi bhagairt, amhail an crotach agus an bhuíóg, dul i méid arís. Creidimid go bhfuil cosaint stuama na timpeallachta chun leas an dúlra agus úinéirí talún, ós rud é go mbraithimid go léir ar an dúlra dár mbeatha.

An polasaí timpeallachta/comhshaoil a athchóiriú

  • An polasaí timpeallachta a lárú sa Roinn Comhshaoil.
  • An maoiniú don tSeirbhísí Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra a mhéadú.
  • An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil a athchóiriú.

Caithfidh an fhorbairt agus an caomhnú a bheith ag teacht lena chéile d’fhonn a chinntiú nach mbeidh ár dtimpeallacht thíos le forbairt na hÉireann amach anseo. I láthair na huaire, ní fhaigheann gníomhaireachtaí caomhantais na hÉireann go leor maoiniú agus tá an fhreagracht as an timpeallacht scaipthe thar ranna éagsúla rialtais. Creidimid dá n-athróimis seo go bhféadfadh Éire a chinntiú go leanfadh sí de bheith ag fás i gcomhréir leis an dúlra, rud a ligfeadh dúinn tír faoi rath ina bhfuil timpeallacht faoi bhláth a chur ar aghaidh chuig na glúine atá le teacht.

Na rudaí a bhfuilimid ag obair orthu i láthair na huaire

Féach ar ár bhfeachtas chun an tAcht Oidhreachta a aisghairm anseo, agus ar ár bhfeachtas chun dramhaíl phlaistigh a laghdú anseo.