Fuinneamh

BACK

Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh go mbeadh Éire neamhspleách ó thaobh fuinneamh glan de

Tá an bealach a dtáirgimid agus a n-úsáidimid fuinneamh ag croílár na freagartha a thugaimid i gcoinne ar an athrú aeráide. Táimid ag iarraidh go dtáirgfeadh Éire níos mó dá cuid fuinnimh féin trí thuilleadh infheistíochta inár n-acmhainní fuinnimh in-athnuaite. Ní hamháin go gcuirfeadh sé seo poist ar fáil, ach chabhródh sé linn deireadh a chur le bheith spleách ar bhreoslaí iontaise allmhairithe chomh maith. Is tosaíocht ríthábhachtach é foinsí fuinnimh a dhícharbónú má táimid le téamh domhanda a choinneáil faoi bhun 2 chéim Celsius, agus ba mhaith linn polasaithe a chur chun tosaigh a chuirfidh ar chumas na tíre seo a spriocanna astaíochtaí a bhaint amach agus a shárú fiú.

Tosaíocht a dhéanamh d’fhuinneamh in-athnuaite

  • Leanúint d’fhuinneamh gaoithe amach ón gcóstas, fuinneamh fótavoltach (gréine) agus fuinnimh bhithmhaise a fhorbairt chun córas cumhachta atá go hiomlán saor ó charbón a bhaint amach faoi 2050.
  • Infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt an bhoinn scileanna d’fhuinneamh in-athnuaite agus do thionscail ghaolmhara.
  • “Eangacha cliste” a phleanáil agus a fhorbairt chun dáileadh na bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite a chomhtháthú agus chun naisc le haschuir fuinnimh trádála chuig an AE a fhorbairt.

Is leor acmhainneacht fuinnimh in-athnuaite na hÉireann le freastal ar ár riachtanais fuinnimh go léir agus fuílleach mór fágtha ina dhiaidh sin. Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh infheistíocht chomhbheartaithe a chur ar fáil agus forbairt a dhéanamh ar fhuinneamh in-athnuaite chun leas a bhaint as na foinsí iomadúla fuinnimh ghlain atá againn sa tír seo. Ní hamháin go gcuirfidh siad seo poist ar fáil agus go laghdóidh siad ár spleáchas ar bhreoslaí a chruthaíonn truailliú, ach cuirfidh siad Éire chun tosaigh mar thír a tháirgeann glanmhéid fuinnimh san Eoraip.

Aistriú cóir ó bhreoslaí iontaise

  • Deireadh iomlán a chur le páirt an Stáit i mbreoslaí iontaise a tháirgeadh agus cosc a chur ar thaiscéalaíocht nó druileáil bhreise ar bith le haghaidh breoslaí iontaise.
  • Poist a chur ar fail d’oibrithe sa tionscal breoslaí iontaise in earnáil fuinnimh in-athnuaite níos mó.
  • Deireadh a chur le fóirdheontais stáit do stáisiúin dóite móna agus deireadh a chur le dó guail mar mhodh táirgthe fuinnimh.

D’fhonn an t-athrú aeráide a mhaolú agus an téamh domhanda a choinneáil faoi bhun 2 chéim Celcius sa bhreis, is léir nach mór 80% de na hacmhainní breoslaí iontais atá ar domhan go fóill a fhágáil faoin talamh. Caithfidh Éire a cion oibre féin a dhéanamh trí dheireadh a chur le páirt ar bith atá ag an Stát sa tionscal breoslaí iontaise agus trí dhíriú ar dheireadh a chur le hallmhairiú breoslaí iontaise. Mar chuid den athrú seo, tá sé tábhachtach a chinntiú go ndéanfar socrú cóir cothrom do na hoibrithe sa tionscal breoslaí iontaise, a bhféadfaí poist eile a thabhairt dóibh in earnáil fuinnimh in-athnuaite mhéadaithe.

Fuinneamh pobail

  • Dreasacht a thabhairt do chomharchumainn fuinnimh pobail agus rochtain tosaíochta ar an eangach náisiúnta a thabhairt do sholáthairtí cumhachta atá faoi úinéireacht an phobail.
  • Scéimeanna téimh dúiche a thabhairt isteach i gceantair uirbeacha chun úsáid a bhaint as teas a chruthaíonn tionscal agus giniúint chumhachta.
  • Ligean d’áiteanna cónaithe a bhfuil painéil gréine ar a ndíonta acu fuinneamh sa bhreis a dhíol leis an eangach náisiúnta.

Creideann an Comhaontas Glas gur cheart cur chuig an bpolasaí fuinnimh go háitiúil agus tríd an bpobal. Tugann tionscadail fuinnimh in-athnuaite sa phobal leas do dhaoine in aistriú fuinnimh na hÉireann agus ligeann sé do phobail leas díreach a bhaint as na tionscadail a dtacaíonn a gceantair áitiúla leo. Tá ag éirí go hiontach le scéimeanna téimh pobail i stáit eile san Eoraip, agus is bealach thar a bheith costéifeachtach iad le háiteanna cónaithe uirbeacha a théamh.

Féach ar an bhfeachtas a bhí ar siúl againn le déanaí ar son Clár Fuinnimh Pobail anseo.