Rotate your phone

Once that's done you'll be able to
experience the Green Party website perfectly.

Oideachas agus Cúram Leanaí

BACK

Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh oideachas agus cúram sláinte inrochtana a chur ar fáil do chách

Táimid ag iarraidh feabhas, comhionannas agus cuimsitheacht a neartú ar fud an chórais oideachais. Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh go mbeadh cúram leanaí inacmhainne ar fáil go héasca do gach aon tuismitheoir d’fhonn an t-ualach airgeadais atá ar chuid mhór daoine i láthair na huaire a laghdú.

Oideachas cuimsitheach

  • An “cosc baiste” ar iontrálacha scoile a bhaint
  • Oideachas tríú leibhéal solúbtha soghluaiste a chruthú
  • Gach féiniúlacht ghnéasach agus inscne a chuimsiú sa churaclam Caidrimh agus Gnéasachta ionas nach mbeadh lucht LGBTQI fágtha as an áireamh. 

Creideann an Comhaontas Glas gur cheart go mbeadh gach duine in ann leas iomlán a bhaint as an oideachas. Ba cheart go gcumhachtódh an córas oideachais daoine lena n-acmhainneacht a bhaint amach agus a gcás a fheabhsú beag beann ar a gcúlra sóisialta. Níor cheart áit scoile a shéanadh ar pháiste ar bith, ná é a bheith tugtha le fios nach bhfuil fáilte roimhe/roimpi i scoil áirithe mar gheall ar a gcúlra creidimh. Creidimid gur cheart go múinfí teagasc creidimh taobh amuigh den seomra ranga.

Tacú le tuismitheoirí

  • Íocaíocht do chúram leanaí a thabhairt isteach agus uasteorainn praghasanna a chur i  bhfeidhm do sheirbhísí cúraim leanaí.
  • Soláthar a dhéanamh do shaoire thuismitheoireachta sé mhí le pá tar éis saoire mháithreachais agus saoire thuismitheoireachta gan phá suas go tríú breithlá an linbh.
  • Clár cuimsitheach béilí scoile a thabhairt isteach
  • Teorainn a chur leis na héilimh airgid a dhéanann scoileanna ar thuismitheoirí trí fhóirdheontais a thabhairt le haghaidh leabhair scoile agus trí dheireadh a chur le muirir eile.

Creidimid i samhail nua cúraim leanaí d’Éirinn, ceann a ligfeadh do thuismitheoirí a bheith ann dá bpáistí i luathbhlianta a saoil, agus í freagrúil do riachtanais athraitheacha cúraim leanaí tuismitheoirí agus leanaí i rith a n-óige. Creidimid gur cheart roghanna breise a chur ar fáil do thuismitheoirí ó thaobh cúram leanaí de, trí shaoire thuismitheoireachta agus fóirdheontais cúraim leanaí sholúbtha a chur ar fáil; d’fhéadfadh gach aon teaghlach iad a chur in oiriúint dá riachtanais féin. Táimid ag iarraidh an brú airgeadais agus ama atá ar thuismitheoirí, a laghdú agus iad ag obair go dian, trí ráthaíocht a thabhairt go mbeidh béile cothaitheach ardchaighdeáin ar fáil do gach páiste ar scoil.

Feabhas a bhaint amach ag an tríú leibhéal

  • Clár printíseachtaí níos láidre a chruthú.
  • Mic léinn bhreise PhD a éascú.
  • Feabhas a chur ar oiliúint múinteoirí.

Tá córas oideachais tríú leibhéal na hÉireann gann go mór ar mhaoiniú. Dhéanfadh an Comhaontas Glas infheistiú chun ár n-ollscoileanna a athnuachan. Agus a fhios againn nach mbíonn céim ollscoile úsáideach do gach aon ghairm bheatha, dhéanfaimis stocaireacht chun ár gcláir printíseachta agus oideachais theicniúil a fheabhsú go mór.

Léigh a Thuilleadh

Education PolicyEducation Policy