Oideachas agus Cúram Leanaí

BACK

Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh oideachas agus cúram sláinte inrochtana a chur ar fáil do chách

Táimid ag iarraidh feabhas, comhionannas agus cuimsitheacht a neartú ar fud an chórais oideachais. Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh go mbeadh cúram leanaí inacmhainne ar fáil go héasca do gach aon tuismitheoir d’fhonn an t-ualach airgeadais atá ar chuid mhór daoine i láthair na huaire a laghdú.

Oideachas cuimsitheach

  • An “cosc baiste” ar iontrálacha scoile a bhaint
  • Oideachas tríú leibhéal solúbtha soghluaiste a chruthú
  • Gach féiniúlacht ghnéasach agus inscne a chuimsiú sa churaclam Caidrimh agus Gnéasachta ionas nach mbeadh lucht LGBTQI fágtha as an áireamh. 

Creideann an Comhaontas Glas gur cheart go mbeadh gach duine in ann leas iomlán a bhaint as an oideachas. Ba cheart go gcumhachtódh an córas oideachais daoine lena n-acmhainneacht a bhaint amach agus a gcás a fheabhsú beag beann ar a gcúlra sóisialta. Níor cheart áit scoile a shéanadh ar pháiste ar bith, ná é a bheith tugtha le fios nach bhfuil fáilte roimhe/roimpi i scoil áirithe mar gheall ar a gcúlra creidimh. Creidimid gur cheart go múinfí teagasc creidimh taobh amuigh den seomra ranga.

Tacú le tuismitheoirí

  • Íocaíocht do chúram leanaí a thabhairt isteach agus uasteorainn praghasanna a chur i  bhfeidhm do sheirbhísí cúraim leanaí.
  • Soláthar a dhéanamh do shaoire thuismitheoireachta sé mhí le pá tar éis saoire mháithreachais agus saoire thuismitheoireachta gan phá suas go tríú breithlá an linbh.
  • Clár cuimsitheach béilí scoile a thabhairt isteach
  • Teorainn a chur leis na héilimh airgid a dhéanann scoileanna ar thuismitheoirí trí fhóirdheontais a thabhairt le haghaidh leabhair scoile agus trí dheireadh a chur le muirir eile.

Creidimid i samhail nua cúraim leanaí d’Éirinn, ceann a ligfeadh do thuismitheoirí a bheith ann dá bpáistí i luathbhlianta a saoil, agus í freagrúil do riachtanais athraitheacha cúraim leanaí tuismitheoirí agus leanaí i rith a n-óige. Creidimid gur cheart roghanna breise a chur ar fáil do thuismitheoirí ó thaobh cúram leanaí de, trí shaoire thuismitheoireachta agus fóirdheontais cúraim leanaí sholúbtha a chur ar fáil; d’fhéadfadh gach aon teaghlach iad a chur in oiriúint dá riachtanais féin. Táimid ag iarraidh an brú airgeadais agus ama atá ar thuismitheoirí, a laghdú agus iad ag obair go dian, trí ráthaíocht a thabhairt go mbeidh béile cothaitheach ardchaighdeáin ar fáil do gach páiste ar scoil.

Feabhas a bhaint amach ag an tríú leibhéal

  • Clár printíseachtaí níos láidre a chruthú.
  • Mic léinn bhreise PhD a éascú.
  • Feabhas a chur ar oiliúint múinteoirí.

Tá córas oideachais tríú leibhéal na hÉireann gann go mór ar mhaoiniú. Dhéanfadh an Comhaontas Glas infheistiú chun ár n-ollscoileanna a athnuachan. Agus a fhios againn nach mbíonn céim ollscoile úsáideach do gach aon ghairm bheatha, dhéanfaimis stocaireacht chun ár gcláir printíseachta agus oideachais theicniúil a fheabhsú go mór.

Léigh a Thuilleadh

Education PolicyEducation Policy