An Geilleagar, Fostaíocht agus an Saol Digiteach

BACK

Tá an Comhaontas Glas ag iarraidh go mbeidh geilleagar nua inbhuanaithe againn a chosnóidh na hoibrithe agus a ghearrfaidh cáin go cothrom ar gach aon ghnó.

Tá fís láidir ag an gComhaontas Glas de gheilleagar a bheadh bunaithe ar phrionsabail na hinbhuanaitheachta, an cheartais agus áitiúlachais. Cothaíonn straitéis eacnamaíoch reatha na hÉireann timthriall an bhorrtha agus an chliste eacnamaíoch, rud is cúis le fadhbanna costais maireachtála agus éagothroime eacnamaíoch a mbíonn clistí eacnamaíocha mar thoradh orthu agus a mbíonn na daoine is leochailí thíos leo. B’fhearr linn geilleagar ciorclach a d’úsáidfeadh athchúrsáil agus athnuachan chomh fada agus is féidir, in áit na samhla indiúscartha. 

Creidim go bhfuil gá le bonn cánach atá chomh leathan agus cobhsaí agus is féidir chun seirbhísí agus bonneagar ar ardchaighdeán a chur ar fáil. Ba cheart go mbeadh cuid Mhic Craith den ualach cánach ar na daoine is mó airgead. Caithfear an cháin chuí a ghearradh ar chuideachtaí móra ilnáisiúnta le cinntiú go gcuireann siad leis an ngeilleagar a mbaineann siad leas as.

Comharchumainn agus gnóthaí eiticiúla

  • Cruthú gnóthaí comharchumainn a éascú.
  • Cinntiú go gcloítear le cóirthrádáil agus le táirgeadh inbhuanaithe nuair a bhíonn nithe á gceannach ag an státseirbhís agus ag an tseirbhís phoiblí.
  • Dreasacht a thabhairt do gheilleagar ciorclach ina ndírítear ar athchúrsáil agus ar athnuachan.

Thabharfadh an Comhaontas Glas isteach reachtaíocht a d’éascódh athrú gnóthaí príobháideacha ina gcomharchumainn faoi úinéireacht na n-oibrithe. Bheadh sé seo thar a bheith oiriúnach do ghnóthaí nach féidir leo a ndóthain brabúis a chruthú chun infheistíocht  ón taobh amuigh a mhealladh isteach m.sh. siopaí, oifigí poist agus gnóthaí eile a bhfuil tábhacht shóisialta leo i gceantair thuaithe. Creideann an Comhaontas Glas gur cheart go ndéanfaí an trádáil go léir inár ngeilleagar de réir phrionsabail na comhpháirtíochta eiticiúla agus laghdú ar ídiú acmhainní.

Samhail phoiblí baincéireachta

  • Samhail baincéireachta poiblí neamhbhrabúis a thabhairt isteach, ar aon dul le córas baincéireachta Sparkassen sa Ghearmáin.
  • Iasachtaí tráchtála a chur ar fáil d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide na hÉireann ar ráta tarraingteach go réigiúnach.

Molann an Comhaontas Glas go mbunófaí deich mbanc phoiblí réigiúnacha a bhunú faoi úinéireacht na n-údarás poiblí agus na ngníomhaireachtaí tacaíochta stáit. Ligfeadh cineál neamhbhrabúis na mbanc seo dóibh díriú ar iasachtú d’fhiontair áitiúla. Thabharfaí na taiscí a thiomsófaí i réigiún ar leith mar iasachtaí sa cheantar céanna, rud a chinnteodh forbairt réigiúnach níos cothroime.

Geilleagar nuálaíoch digiteach

  • Dreasachtaí cánach níos mó a chur ar fáil do ghnólachtaí nuathionscanta teicneolaíochta.
  • Seirbhís leathanbhanda atá slán agus ar bheagán costais agus atá ar fáil i ngach aon chuid den tír a chinntiú.
  • Bille de chearta digiteacha do shaoránaigh a thabhairt isteach.

D’fhéadfadh Éire a bheith ar thús cadhnaíochta i nuálaíocht teicneolaíochta. Is mian linn níos mó a dhéanamh le tacú le fiontraithe digiteacha a ngnóthaí a fhorbairt. Dá gcuirfí bonneagar ar fáil trí mhoil dhigiteacha, ligfí do dhaoine ó cheann ceann na tíre páirt a ghlacadh sa gheilleagar digiteach. Ní mór don Rialtas níos mó a dhéanamh chun sonraí a saoránach a chosaint, fad is a chuireann sé ar a gcumas a bheith gníomhach go digiteach. Creidimid gur cheart go mbeadh sé de cheart ag daoine smacht a bheith acu ar a n-aitheantas/céannacht ar líne, an ceart a n-eolas a bhaint den Idirlíon san áireamh.