Gníomhú ar son na hAeráide

BACK

Dlúthchuid de phrionsabail an Chomhaontais Ghlais is ea an t-athrú aeráide a chosc

Ó bunaíodh é, tá an Comhaontas Glas ar thús cadhnaíochta sa pholaitíocht ar son na haeráide in Éirinn. Agus muid mar pháirtí polaitíochta, is dream ar leith muid sa chaoi go bhfuil saineolas agus taithí againn chun na hathruithe polasaí a bhfuil gá leo in Éirinn a chur i bhfeidhm d’fhonn freagairt ar an athrú aeraide agus é a mhaolú. Forbraíodh gach aon cheann dár bpolasaithe agus aird againn ar an ngéarghá seo le gníomhú.

Gníomhú ar son na haeráide

 • Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur i bhfeidhm go hiomlán.
 • An polasaí náisiúnta a athdhíriú d’fhonn spriocanna astaíochtaí an AE le haghaidh 2020 agus 2030 a bhaint amach.
 • Ceartas aeráide a chur chun cinn ar fud ceapadh polasaithe na hÉireann agus na hEorpa.

Creideann an Comhaontas Glas go gcaithfidh Éire a bheith ar thús cadhnaíochta sa chomhrac in aghaidh an athraithe aeráide. I láthair na huaire, tá Éire go mór ar gcúl ó thaobh a spriocanna laghdaithe astaíochta, agus tá sí ag tarraingt na gcos ó thaobh gníomhú ar son na haeráide de i gcomparáid le stáit eile an AE. Is mian leis an gComhaontas Glas an treocht seo a chur ina cheart agus cás na hÉireann a athrú ó bhonn chun go mbeimid chun tosaigh maidir le ceisteanna athraithe aeráide. Má dhéanaimid athruithe anois, beidh an tír seo réidh le leas iomlán a bhaint as na hathruithe eacnamaíocha a tharlóidh de réir mar a fhreagróidh muintir an domhain ar an athrú aeráide.

Éifeachtúlacht fuinnimh agus laghdú ar éileamh

 • Dreasacht a thabhairt d’iarfheistiú cuimsitheach foirgneamh ó thaobh éifeachtúlacht fuinnimh de.
 • Caighdeáin foirgníochta a ghlacadh le cinntiú go mbeidh gach áit cónaithe nua éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de.
 • Eangacha cliste a thabhairt isteach, chun soláthairtí inathraitheacha fuinnimh a dháileadh ar bhealach níos fearr.

Creidimid go gcaithfidh go mbeidh sé mar chéadtosaíocht againn an éifeachtúlacht úsáidte fuinnimh is airde dá bhfuil ann a chur chun cinn. Is é an réiteach is lú costas ar an athrú aeráide ná laghdú a dhéanamh ar an ídiú fuinnimh a bhfuil gá leis chun ár n-áiteanna cónaithe agus ár soláthairtí uisce a théamh. Agus feabhsú á dhéanamh againn ar sholúbthacht na heangaí náisiúnta agus trí ligean do thionscadail fuinnimh ar scála beag fuinneamh a chur leis, laghdóimid an cur amú fuinnimh agus an t-éileamh ar sholáthairí nua fuinnimh go mór.

Fuinneamh in-athnuaite agus breoslaí iontaise

 • Aistriú go córas cumhachta a bheidh go huile is go hiomlán saor ó charbón.
 • Scéimeanna fuinnimh pobail a chuireann díbhinní ar fáil do na comharsanachtaí ina bhfuil siad suite a fhorbairt
 • Deireadh iomlán a chur le hinfheistíochtaí an Stáit i mbreoslaí iontaise agus cosc a chur ar thaiscéalaíocht nó druileáil sa bhreis.

Cuid dhílis den chomhrac in aghaidh an athraithe aeráide is ea an gá le réabhlóid sa chaoi a nginimid fuinneamh agus sa chaoi a gcothaímid ár mbonneagair ó thaobh breosla de. Tacaíonn an Comhaontas Glas le haistriú cóir go fuinneamh in-athnuaite chomh luath agus féidir. Creidimid go gcaithfidh ár rialtas éirí as tacú le húsáid breoslaí iontaise agus cosc a chur le forbairt bhreise ar bith ar stoic breoslaí iontaise na hÉireann. Táimid ar son dreasachtaí níos mó chun daoine a spreagadh le feithiclí leictreacha a cheannach mar chuid dár straitéis chun fuinneamh in-athnuaite a fhorbairt agus a úsáid.

Geilleagar glas

 • Geilleagar ciorclach a chur chun cinn ina leagtar béim ar tháirgí a athghiniúint agus a athchúrsáil trí chuideachtaí nuálaíocha dúchasacha.
 • Poist a chruthú trí earnáil fuinnimh in-athnuaite mhéadaithe.

Tá sé d’acmhainneacht ag Éirinn tairbhe mhór a bhaint as an ngeilleagar glas nua atá ag teacht chun cinn ar fud an domhain. Tá an Comhaontas Glas ar son infheistíocht spriocdhírithe i dteicneolaíochtaí glasa a chothóidh fás inbhuanaithe agus a dhéanfaidh an timpeallacht a chosaint ag an am céanna. Táimid ag iarraidh tacú le cuideachtaí nuálaíocha a leathnóidh ár dtionscadail aisghabhála agus laghdaithe dramhaíola.