Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Róisín Garvey

Seanadóir don Chlár

M’fhís don Chlár

Geallaim go n-oibreoidh mé chun níos mó tithíochta a chur ar fáil agus í ar chaighdeán níos airde, agus ar son feabhsú ar iompar poiblí, feabhsuithe ar na seirbhísí sláinte agus tuilleadh tacaíochta d’fheirmeoirí an Chláir. Tá mé diongbháilte tacú le gnóthaí chun líon na bpost inbhuanaithe sa Chlár a mhéadú, agus le pobail tuaithe a choimeád beo beathach trí fhás eacnamaíoch inbhuanaithe.

Tá an fhorbairt tuaithe inbhuanaithe ríthábhachtach do shaol mhuintir an Chláir. Tá mé ag iarraidh go mbeadh cosaint ar fáil d’fheirmeoirí agus dóibh siúd atá i mbaol a bheith thíos le tuilte, agus sin ar fáil gan mhoill. Ba mhaith liom deiseanna a chur ar fáil do dhaoine óga agus misneach a thabhairt dóibh agus imní orthu faoin athrú aeráide. Tá an aeráid ag athrú, agus caithfidh ár bpolaitíocht athrú dá réir.

Mo thosaíochtaí

  • Poist:  fostaíocht sa Chlár a mhéadú trí infheistíocht san éiceathurasóireacht, i ndeiseanna do dhaoine óga agus i dtacaíocht do ghnóthaí áitiúla.
  • Tithíocht: tuilleadh áiteanna cónaithe inacmhainne, agus iad éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de agus ar ardchaighdeán, a thógáil sna háiteanna cearta ó thaobh fostaíochta agus áiseanna poiblí de.
  • Iompar: infheistíocht i mbusanna, iarnród, rianta rothar, bainistiú tráchta, soilsiú agus cosáin phoiblí, chomh maith le hinrochtaineacht agus sábháilteacht fheabhsaithe ar bhóithre do mhuintir uile an Chláir.
  • Sláinte: brú a chur ar an Rialtas an rochtain áitiúil ar sheirbhísí ríthábhachtacha leighis a mhéadú.
  • Feirmeoireacht: tacú le feirmeoirí, arb iad fíorchoimeádaithe na bithéagsúlachta faoin tuath sa Chlár. Ní mór do na Glasaigh agus d’fheirmeoirí a bheith ag obair le chéile anois, murab ionann is riamh, chun tionscal feirmeoireachta an Chláir a chosaint.