Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Roderic O’Gorman

Teachta Dála do Bhaile Átha Cliath Thiar

Spokesperson for Dlí, Ceart agus Comhionannas

M’fhís do Bhaile Átha Cliath Thiar

Tá mé ag iarraidh go mbeadh Baile Átha Cliath Thiar tarraingteach mar áit chónaithe, oibre agus tógála clainne, agus é sábháilte agus glan.

 

Na rudaí a seasaim ar a son

Creidim gur féidir geilleagar faoi bhláth a bheith againn agus an rachmas uaidh sin a infheistiú arís inár bpobail, le tacú le hoideachas, seirbhísí sláinte agus cúraim leanaí, chomh maith le timpeallacht shábháilte ghlan a chur ar fáil do chách. 

 

Mo thosaíochtaí

  • An t-iompar poiblí a dhéanamh saor agus éifeachtach trí líne Mhaigh Nuad a fheabhsú go caighdeán DART, stáisiún traenach nua Bhaile Pheiléid a thógáil, achar na dturas ar ár mbealaí bus go léir a fheabhsú agus an rothaíocht a dhéanamh níos sábháilte. 
  • A chinntiú go bhfuil muintir Bhaile Átha Cliath Thiar in ann áiteanna cónaithe inacmhainne dea-chaighdeáin a cheannach. I gcás na ndaoine nach mian leo áit chónaithe a cheannach, ba cheart na rátaí cíosa a choinneáil ag leibhéal réasúnta agus tithíocht shóisialta nua a chur ar fáil.
  • Tacú le teaghlaigh sa chaoi a roghnaíonn siad cúram leanaí agus infheistíocht a dhéanamh san oideachas, go háirithe i dtacú le páistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.
  • An timpeallacht/comhshaol a chosaint agus a fheabhsú, go háitiúil agus go domhanda, agus beartais a fheabhsaíonn sláinte na ndaoine agus na timpeallachta a chur chun cinn.

 

Mo thaithí

Sular toghadh i mo Theachta Dála mé, bhí mé i mo chomhalta tofa de Chomhairle Contae Fhine Gall ó 2014. Nuair a bhí mé i mo chomhalta de Choiste Polasaí Iompair na Comhairle, dhírigh mé ar cheisteanna amhail rothaíocht shábháilte agus ar sheirbhísí bus agus traenach a fheabhsú. Tá plé déanta agam leis na Gardaí faoi cheisteanna amhail póilíneacht pobail agus dul i ngleic le foréigean baile trí bheith i mo chomhalta de Chomhchoiste Póilíneachta Fhine Gall. Agus mé i mo chomhalta den Bhord Oideachas agus Oiliúna (BOO/ETB), fuair mé an-tuiscint ar cheisteanna oideachais, trí bheith ar Bhord Bainistíochta Choláiste Pobail Chaisleán Cnucha, Choláiste Pobail Setanta, Phobalscoil Chúil Mhín agus Scoil Choilm. Ó thaobh gairm bheatha de, d’oibrigh mé mar léachtóir dlí in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (OCBÁC), áit a raibh mé ag léachtóireacht faoi dhlí an AE agus faoin dlí pleanála. Tá mé i mo chomhalta d’Institiúid Breatimeachta OCBÁC (DCU) chomh maith.