Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Pauline O’Reilly

Comhairleoir do Ghaillimh Thiar

Spokesperson for Leanaí agus Gnóthaí Óige

M’fhís do Ghaillimh Thiar

Gaillimh agus í glan glas, áit a mbeidh tithíocht agus bonneagar inbhuanaithe, timpeallacht shláintiúil, córas iompair phoiblí a fhreastalaíonn i gceart ar an bpobal, agus fíor-rogha oideachais dár bpáistí.

Na rudaí a seasaim ar a son

Cúram: Is minic a theipeann orainn mar shochaí a bheith ag éisteacht le guthanna cúramaithe agus tuismitheoirí. Tá mé ar son éisteacht go géar lenár ngasúir agus le daoine fásta leochaileacha.

Inbhuanaitheacht: Tacaím le saol amach anseo a bheidh inbhuanaithe ó thaobh fuinnimh de, ina mbeidh ár gcumhacht faoi úinéireacht ár bpobal. Tá mé ar son tithíocht agus bonneagar dea-dheartha a bheith againn i nGaillimh.

Oideachas: Creidim i bhfíor-rogha sa bhealach a gcuirimid oideachas ar ár bpáistí.

Mo thosaíochtaí

  • An comhshaol: Tá sé in am do ghuth láidir a bheith i nGaillimh ar son forbairt inbhuanaithe, spásanna glasa sábháilte agus timpeallacht shláintiúil dár bpáistí. Tá Éire ag titim ar gcúl sa dul chun cinn mór ar fud an domhain i bhforbairt fuinnimh in-athnuaite agus tá an baol ann go ngearrfaidh an tAontas Eorpach fíneálacha móra orainn mar gheall ar ár n-astaíochtaí carbóin. Tá gá againn le hathchóiriú ceart fuinnimh agus le tacaíocht do thionscail nua ghréine agus ghaoithe.
  • Iompar: Caithfimid polasaí láidir iompair a chur i bhfeidhm, a mbeadh busanna rialta agus níos mó iompar iarnróid mar chuid de. De réir mar a théann an chathair i méid, ní mór dúinn dul i ngleic leis an tranglam tráchta le conairí agus áiseanna a dhéanfaidh rogha cheart den rothaíocht don chuid is mó againn. Tá gá againn le bealaí glasa le feabhas a chur ar tharraingt ár mbailte agus ár sráidbhailte mar áiteanna cónaithe, agus le ceann scríbe turasóireachta níos tarraingtí a dhéanamh de Ghaillimh.
  • Tithíocht: D’fhéadfadh tithíocht agus bonneagar dea-dheartha dea-phleanáilte an saol a fheabhsú dúinn go léir.
  • Roghanna oideachais: is í Gaillimh an chathair is ilghnéithí i dtír atá ag éirí níos ilghnéithí. Tá gá againn le roghanna níos cuimsithí agus níos ilchreidmhí san oideachas.

Mo thaithí

Is tuismitheoir tí mé i láthair na huaire agus tá beirt ghasúr agam, mar atá, Finn agus Cara. Is dlíodóir mé agus oibrím go forleathan le grúpaí pobail áitiúla agus náisiúnta. Is mé urlabhraí an Chomhaontais Ghlais ar Leanaí agus Gnóthaí Óige chomh maith.