Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Marc Ó Cathasaigh

Teachta Dála do Phort Láirge

Spokesperson for Urlabhraí Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

M’fhís do Phort Láirge

Tá mé ag iarraidh go mbeadh Cathair agus Contae Phort Láirge ina bpobail bheoga athléimneacha, áiteanna ar féidir linn maireachtáil, bheith ag obair agus ag forbairt saol nua don am atá le teacht.

Na rudaí a seasaim ar a son

Creidimse go gcaithfidh Cathair Phort Láirge a bheith ina thiomántóir do réigiún iomlán an oir-dheiscirt, áit ar féidir le daoine ó áiteanna éagsúla sa chontae agus ón réigiún i gcoitinne réimse iomlán seirbhísí a fháil, amhail sláinte, oideachas agus fostaíocht. Creidim i sochaí chóir ina n-oibrímid le chéile chun na dúshláin atá romhainn a shárú, fad is a chosnaímid na daoine is leochailí sa phobal chomh maith.

Mo thosaíochtaí

    • A éileamh go gcuirfí seirbhísí ríthábhachtacha ar fáil i bPort Láirge, amhail Cúram Cairdiach 24/7, agus seirbhísí mearbhairshláinte in Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, agus go mbainfí stádas ollscoile amach d’Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge.
    • Athrú ó bhonn a dhéanamh ar an mbealach a dtéimid i ngleic leis an Éigeandáil Aeráide agus Bithéagsúlachta trí infheistíocht mhéadaithe in iompar gníomhach agus poiblí, in éineacht le hathruithe ar an gcaoi a n-úsáidimid ár gcuid talún, a gcruthaímid ár bhfuinneamh agus a dtéimid ár n-áiteanna cónaithe. 
    • Beocht a chur i gcroílár ár bpobal uirbeach arís trí láir ár mbailte agus ár sráidbhailte a chothú mar ionaid ghnó, chónaithe, chaidrimh shóisialta agus tógála clainne, agus téagar pobal tuaithe a chothabháil trí phoist inbhunaithe a chur ar fáil sa gheilleagar glas nua.
    • Pleanáil cheart a dhéanamh do thodhchaí Phort Láirge agus a mhuintire go léir, le ligean dár gcathair agus dár gcontae fás go hinbhuanaithe, agus lena chinntiú go mbainfidh na saoránaigh go léir tairbhe as an bhfás sin, agus ní lucht an rachmais amháin.

Mo thaithí

Is as Baile an Bhuitléaraigh dom ó dhúchas, ach tá mé i mo chónaí i dTrá Mhór anois le mo bhean chéile agus ár dtriúr mac óg. Sular toghadh i mo Theachta Dála mé in 2020, bhí mé i mo mhúinteoir bunscoile i scoil náisiúnta Ghlór na Mara, agus i mo chomhairleoir ar Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge chomh maith. Tá mé an-bhuíoch de mhuintir Phort Láirge as mé a thoghadh mar Theachta Dála chun an 33ú Dáil agus is mór an onóir dom freastal ar mo dháilcheantar.