Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Malcolm Noonan

Teacht Dála do do Cheatharlach-Cill Chainnigh

Spokesperson for Forbairt Pobail agus Tuaithe

M’fhís do Cheatharlach-Cill Chainnigh

Ba mhaith liom go mbeadh pobail bheoga tuaithe agus uirbeacha, a bheadh inbhuanaithe agus cuimsitheach, ar fud Cheatharlach agus Chill Chainnigh, agus iad ag comhoibriú le comhspriocanna idirspleáchais a bhaint amach.


Na rudaí a seasaim ar a son

Seasaim ar son an ionracais agus na macántachta sa pholaitíocht. Seasaim le prionsabail an cheartais shóisialta, an chomhionannais agus na tacaíochta do phobail éiceolaíocha chuimsitheacha ina dtugtar faoi na dúshláin agus na deiseanna atá romhainn le chéile agus go comhoibríoch.

 

Mo thosaíochtaí

Seo na príomhthosaíochtaí atá agam mar ghíomhaí polaitiúil pobail Glas:

  • Líonra comhtháite tuaithe agus uirbeach d’iompar poiblí cuimsitheach agus plean uaillmhianach le hathrú iompair ó bhonn a dhéanamh go siúl agus rothaíocht in ionaid uirbeacha.
  • Cill Chainnigh mar lárionad dearaidh agus déantúis chruthaithigh ina mbeadh coláiste tráchtála tríú leibhéal do na healaíona cruthaitheacha.
  • Oiliúint agus deiseanna fostaíochta ar ardchaighdeán do dhaoine óga i réigiúin an Oir-Dheiscirt.
  • Athnuachan ár mbailte agus ár sráidbhailte le haird ar leith ar an oidhreacht, agus í dírithe ar ár riachtanais tithíochta trí roghanna maireachtála uirbí inbhuanaithe a chur ar fáil.

Mo thaithí

Is mé Urlabhraí an Chomhaontais Ghlais ar an Rialtas Áitiúil, Forbairt Réigiúnach agus Gnóthaí Tuaithe agus sular toghadh i mo Theachta Dála mé, bhí mé i mo chomhairleoir cathrach agus contae de chuid an Chomhaontais Ghlais i gCill Chainnigh ó 2004, agus mé i mo Mhéara ar Chill Chainnigh in 2009. Sula ndeachaigh mé le polaitíocht, chaith mé fiche bliain ag obair mar ghníomhaí pobail agus comhshaoil le ‘Friends of the Earth’. Tá staidéar acadúil déanta agam ar an bhforbairt tuaithe agus bím ag feachtasaíocht ar cheisteanna amhail an oidhreacht nádúrtha agus thógtha, cúrsaí iompair, ceisteanna/fadhbanna daoine óga, imeascadh agus cuimsiú sóisialta agus rannpháirtíocht sna healaíona. Bhí mé san iomaíocht le haghaidh ról cheannaire an Chomhaontais Ghlais in 2011, i bhfothoghchán Cheatharlach-Chill Chainnigh in 2015 agus in Olltoghchán 2016. Tá curtha agam le beartas oidhreachta tógtha uirbí na hEorpa agus tá suim ar leith agam i gcaomhnú agus i bhforbairt eacnamaíoch bhailte agus sráidbhailte na hÉireann.