Rotate your phone

Once that's done you'll be able to
experience the Green Party website perfectly.

Lourda Scott

Comhairleoir do na Clocha Liatha

M’fhís

Tá mé ag iarraidh go mbeidh Cill Mhantáin ina pobal cuimsitheach inbhuanaithe a bhainfidh daoine taitneamh as bheith ag obair agus ag maireachtáil ann.

Na rudaí a seasaim ar a son

Seasaim ar son na cuimsitheachta, an chomhionannais agus na hilchineálachta. Seasaim ar son sochaí ar mór aici gach duine, beag beann ar a gcúlra, agus áit nach tríd an eacnamaíocht amháin a dhéantar folláine an phobail a thomhas. Seasaim ar son sochaí inbhuanaithe ina bhfuil an tionchar comhshaoil ag croílár na gcinntí polasaí.

Mo thosaíochtaí

    • Pobail inbhuanaithe a phleanáil agus taitneamhachtaí á bhforbairt le freastal ar riachtanais áitiúla le bonneagar comhtháite tithíochta, cúraim leanaí agus oideachais. Tá gá againn le tithíocht inacmhainne atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de agus tuilleadh tithíochta sóisialta ar thailte poiblí.
    • Feabhsú a dhéanamh ar naisc iompair idir bhailte, lánaí rothar agus conairí siúil a fhorbairt agus a fheabhsú, go háirithe do pháistí ag dul ar scoil.
    • Ár bpobal cósta álainn a chosaint agus machnamh a dhéanamh ar an timpeallacht/comhshaol nuair a dhéantar cinntí go háitiúil.

Mo thaithí

Cháiligh mé mar thréidlia sular éirigh mé as an ngnáthchleachtas chun mo PhD a chríochnú agus obair a dhéanamh i rialáil sábháilteachta bia agus i mbainistíocht saotharlainne. Bím ag obair go deonach le carthanas áitiúil do thuismitheoirí darb ainm Cuidiú agus bhí mé i mo ghníomhaí ar son an tOchtú Leasú a Aisghairm. Leanaim d’fheachtasaíocht a dhéanamh chun cúram sláinte na mban a fheabhsú agus chun deireadh a chur le Soláthar Díreach do theifigh. Tá cónaí orm ar na Clocha Liatha le m’fhear céile agus ár dtriúr páistí óga.