Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Lourda Scott

Comhairleoir do na Clocha Liatha

M’fhís

Tá mé ag iarraidh go mbeidh Cill Mhantáin ina pobal cuimsitheach inbhuanaithe a bhainfidh daoine taitneamh as bheith ag obair agus ag maireachtáil ann.

Na rudaí a seasaim ar a son

Seasaim ar son na cuimsitheachta, an chomhionannais agus na hilchineálachta. Seasaim ar son sochaí ar mór aici gach duine, beag beann ar a gcúlra, agus áit nach tríd an eacnamaíocht amháin a dhéantar folláine an phobail a thomhas. Seasaim ar son sochaí inbhuanaithe ina bhfuil an tionchar comhshaoil ag croílár na gcinntí polasaí.

Mo thosaíochtaí

    • Pobail inbhuanaithe a phleanáil agus taitneamhachtaí á bhforbairt le freastal ar riachtanais áitiúla le bonneagar comhtháite tithíochta, cúraim leanaí agus oideachais. Tá gá againn le tithíocht inacmhainne atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de agus tuilleadh tithíochta sóisialta ar thailte poiblí.
    • Feabhsú a dhéanamh ar naisc iompair idir bhailte, lánaí rothar agus conairí siúil a fhorbairt agus a fheabhsú, go háirithe do pháistí ag dul ar scoil.
    • Ár bpobal cósta álainn a chosaint agus machnamh a dhéanamh ar an timpeallacht/comhshaol nuair a dhéantar cinntí go háitiúil.

Mo thaithí

Cháiligh mé mar thréidlia sular éirigh mé as an ngnáthchleachtas chun mo PhD a chríochnú agus obair a dhéanamh i rialáil sábháilteachta bia agus i mbainistíocht saotharlainne. Bím ag obair go deonach le carthanas áitiúil do thuismitheoirí darb ainm Cuidiú agus bhí mé i mo ghníomhaí ar son an tOchtú Leasú a Aisghairm. Leanaim d’fheachtasaíocht a dhéanamh chun cúram sláinte na mban a fheabhsú agus chun deireadh a chur le Soláthar Díreach do theifigh. Tá cónaí orm ar na Clocha Liatha le m’fhear céile agus ár dtriúr páistí óga.