Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Joe O’Brien

Teachta Dála do Bhaile Átha Cliath-Fine Gall

M’fhís d’Fhine Gall

Ba mhaith liom go mbeadh an contae ina áit bheoga, inar mór le daoine an éagsúlacht, an comhionannas agus an timpeallacht nádúrtha. Ba cheart go mbeadh ár sráidbhailte agus ár mbailte sábháilte, folláin agus idirnasctha ar mhaithe leis na pobail iontu, idir óg agus aosta.

Na rudaí a seasaim ar a son

Is guth forásach mé i mBaile Átha Cliath-Fine Gall a sheasann ar son na nithe seo a leanas:

  • Comhionannas agus cearta an duine
  • Trédhearcacht agus macántacht sa saol poiblí agus polaitiúil
  • Nuálaíocht agus inbhuanaitheacht sa bhealach a bhforbraímid ár ngeilleagair áitiúla agus náisiúnta
  • Cosaint ár dtimpeallachta nádúrtha go háitiúil, go náisiúnta agus go domhanda

 

Mo thosaíochtaí

  • Tithíocht agus easpa dídine: tá gá againn le guthanna níos láidre le tabhairt ar an Rialtas a bheith cuntasach as an mbealach a bhfuil ag teip orthu áiteanna cónaithe inacmhainne a chur ar fáil do líon méadaitheach daoine. Tá an ghéarchéim ag dul in olcas, tá teist orm féin mar dhuine díograiseach a sheasann an fód in aghaidh na héagóra agus easpa gnímh, agus tá mé réidh le dul i mbun oibre. Tá gá le clár tógála tithíochta i bhfad níos mó, agus é á chur i gcrích ag an Stát féin.
  • Forbairt atá go maith don phobal: caithfear Baile Átha Cliath-Fine Gall a fhorbairt ar bhealach dea-phleanáilte le cinntiú go bhfuil ár dtithíocht, ár n-iompar, ár n-oideachas, ár gcúram leanaí agus ár mbonneagar caithimh aimsire comhtháite i gceart agus ceaptha le saol an phobail agus an teaghlaigh a chothú.
  • Geilleagar cothrom inbhuanaithe: ní mór ár ngeilleagar leochaileach a neartú ó bhonn. Caithfimid díriú ar thacú le gnóthaí dúchasacha agus le nuálaíocht dhúchasach chun poist inbhuanaithe ardchaighdeáin a chruthú. Tá deiseanna ag baint leis na hathruithe eacnamaíocha a bhfuil gá leo mar gheall ar an athrú aeráide; tá deiseanna ann leis an ngeilleagar a athrú ó róspleáchas ar allmhairí breoslaí iontaise, cuideachtaí ilnáisiúnta agus an cháin nach dtugaimid orthu a íoc.

 

Mo thaithí

Agus mé i m’iarrthóirí san olltoghchán agus sna toghcháin áitiúla deireanacha, tá mé ag stiúradh atógáil an Chomhaontais Ghlais i mBaile Átha Cliath-Fine Gall. Tá mé ag tacú go láidir le cearta an duine ó thosaigh mé ag obair, in Éirinn agus thar lear. Tá obair mhórthionchair déanta agam ar thaighde, beartas agus abhcóideacht maidir le rochtain daoine ó mhionlaigh ar na córais coimirce sóisialaí agus easpa dídine. Sceith mé eolas tráth faoin gcomhaireamh neamhiomlán a bhí á dhéanamh ar líon na ndaoine gan dídean, agus tacaím go láidir le trédhearcacht níos mó sa saol poiblí agus polaitiúil.