Cas d'fhón.

Má dhéanann tú sin, beidh tú in ann leas ceart a bhaint as suíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais.

Ciarán Cuffe

Feisire Eorpach do Bhaile Átha Cliath

Spokesperson for Iompar agus Cathracha

M’fhís do Bhaile Átha Cliath

Tá mé ag iarraidh obair a dhéanamh lenár gcomharsana Eorpacha chun go mbeidh Baile Átha Cliath ar an gcathair is fearr san Eoraip mar áit chónaithe, oibre agus tógála clainne. Fágann sin go mbeidh orainn srian a chur le trácht, tithíocht atá maith go leor agus atá inacmhainne a chur ar fáil, poist ardchaighdeáin a chruthú agus a chinntiú go bhfuil aer glan, páirceanna poiblí agus áiteanna súgartha againn.

Na rudaí a seasaim ar a son

Is mé iarrthóir an Chomhaontais Ghlais sna toghcháin Eorpacha i mBaile Átha Cliath. Tá an díograis agus an taithí atá ag teastáil don phost seo agam: tá mé bródúil as bheith i mo chomhairleoir cathrach do Lár na Cathrach Thuaidh, agus as ionadaíocht a dhéanamh ar son mhuintir uile Bhaile Átha Cliath, idir shean agus nua. Níl eagla ar bith orm an fhírinne lom a insint, agus cinnteoidh mé go gcloisfear guth Bhaile Átha Cliath i gcroílár na hEorpa.

Mo thosaíochtaí

Tá mé ag iarraidh go mbeidh Baile Átha Cliath glas, tuisceanach agus cothrom don uile dhuine.

  •  Tá tithíocht phoiblí ar ardchaighdeán mar phríomhthosaíocht agam. Má thoghtar mé, oibreoidh le mo chomhghleacaithe Eorpacha le cinntiú go mbeidh aonaid tithíochta atá dea-cheaptha á gcur ar fáil do gach duine i mBaile Átha Cliath, gan bheann ar a aois ná ar a ioncam.
  •  Tá córas iompair den chéad scoth tuillte ag Baile Átha Cliath, agus ní mór tosú le hinfheistíocht sa siúl, sa rothaíocht agus i gcórais tosaíochta do bhusanna.
  • Ba cheart go mbeadh tús den chéad scoth ag ár bpáistí sa saol. Ba mhaith liom a chinntiú go bhfuil teacht ag daoine óga, beag beann ar a gcúlra, ar dhea-bhia, oideachas, cúram sláinte agus ar oiliúint. Níor cheart go mbeadh tionchar ag do chód poist ar an saol a bheidh agat amach anseo.
  • Tá gá le gníomhú sa Bhruiséil agus in Éirinn le dul i ngleic leis an athrú aeráide. Oibreoidh mé go dian chun poist lena ngabhfaidh tuarastal maith a chruthú san fhuinneamh in-athnuaite agus in uasghrádú áiteanna cónaithe.

Mo thaithí

Tá mé  i mo chathaoirleach ar Choiste Iompair Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus tá mé paiseanta faoi chathracha a bheith oiriúnach do dhaoine atá ag siúl, do rothair agus faoi iad a bheith ina ndea-áiteanna cónaithe. Chuir mé isteach dhá théarma mar Theachta Dála agus bhí mé i m’Aire Stáit a raibh freagracht air as an Athrú Aeráide, Pleanáil agus Iompar Inbhuanaithe. Le linn dom bheith páirteach sa Rialtas, rinne mé athchóiriú ar chóras pleanála na hÉireann chun go mbeadh sé dírithe ar chinnteoireacht atá bunaithe ar fhianaise agus d’fhoilsigh mé reachtaíocht le dul i ngleic leis an athrú aeráide. Tá mé i mo chathaoirleach chomh maith ar Chlár Máistreachta in Athnuachan agus Forbairt Uirbeach in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Tá mé i mbun MSc ar Chathracha i Scoil Eacnamaíochta Londan i láthair na huaire agus tá céimeanna san Ailtireacht agus sa Phleanáil Uirbeach agam ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.