Eolas fúinn

Is dream muid a fhéachann go gníomhach le hathrú a dhéanamh trí theacht ar réitigh chun Éire a fheabhsú.

Ár scéal

Tháinig an ghluaiseacht ghlas ar an saol nuair a d’fhéachamar ar an bpláinéad s’againne ón spás den chéad uair agus tuiscint againn faoi dheireadh ar an mbagairt atá á déanamh againn ar an dúlra. D’aithin an ghluaiseacht sin gá a bheith le smaoineamh go domhanda agus gníomhú go háitiúil.

D’eascair páirtithe polaitíochta uaithi seo ag deireadh na 1970idí agus i dtús na 1980idí agus páirtithe glasa á mbunú i mórán gach aon tír. In gcás na hÉireann, bhunaigh grúpa daoine an Comhaontas Glas (mar a bhí, Páirtí Éiceolaíoch na hÉireann) in 1981 agus é mar fhís acu go ndéanfaí pleanáil fhadtéarmach in Éirinn agus go gcosnófaí áilleacht nádúrtha an oileáin.

Tá dháréag Teachtaí Dála agus ceathrar Seanadóirí againn san Oireachtas chomh maith le beirt chomhaltaí den Tionól Reachtach i dTuaisceart Éireann i láthair na huaire. Tá 57 gcomhairleoir thofa againn atá ag obair i gceantair éagsúla ar fud an oileáin. Tá páirt ríthábhachtach ag grúpaí áitiúla ar fud na tíre i gcruinnithe agus imeachtaí, canbhasáil agus tiomsú airgid a eagrú.

Mar a oibrímid

Is páirtí polaitíochta comhoibríoch muid agus bímid sásta bheith ag obair i gcomhar leis na páirtithe eile go léir chun athrú dearfach a bhaint amach. Seasaimid lenár dtuairimí agus cuirimid na ceisteanna cearta ionas gur féidir smaointe/coincheapa móra a chur chun cinn agus ionas nach ndéanfar cinntí gan dóthain machnaimh a bheith déanta orthu.

Tá sé mar aidhm againn aistriú cóir a bhaint amach, chomh maith leis an dúlra a chosaint agus samhail eacnamaíoch níos cothroime do chách a chruthú. Is é ról an Chomhaontais Ghlais amach anseo ná cabhrú leis na bearta praiticiúla lena gcuirfear an t-aistriú seo i gcrích.

Tá ár bpáirtí thar a bheith daonlathach agus déanann na baill cinntí móra faoi pholasaithe an pháirtí, iarrthóirí toghcháin agus rialacha feidhmithe an pháirtí. Forbraíodh ár mbunreacht, rud atá ar fáil le léamh anseo, thar thréimhse 30 bliain agus is féidir leis na baill é a leasú go bliantúil ag ár nArdfheis. Toghtar ár gCoiste Feidhmiúcháin, ár gCisteoir agus ár nIontaobhaithe gach bliain ag Ardfheis an pháirtí chomh maith.

Má cheapann tú gur mhaith leat bheith páirteach ina leithéid, b’fhiú duit clárú mar bhall inniu!

 

Ár seacht mbunphrionsabal

 • 1. Níor cheart don tsochaí díobháil éiceolaíoch a dhéanamh don timpeallacht/chomhshaol.
 • 2. Ba cheart gach cinneadh polaitiúil, sóisialta agus eacnamaíoch a dhéanamh ag an leibhéal éifeachtach is ísle.
 • 3. Agus an domhan faoinár gcúram, tá sé de fhreagracht orainn é a chur ar aghaidh agus dea-bhail air.
 • 4. Ba cheart don tsochaí feidhmiú de réir féintuilleamaí agus comhoibriú ar gach aon leibhéal.
 • 5. Ní mór acmhainní a chaomhnú chun go mbeidh sochaí inbhuanaithe againn.
 • 6. Is mó go mór an tábhacht atá le síocháin dhomhanda ná leasanna náisiúnta agus tráchtála.
 • 7. Ní mór acmhainní an domhain a athdháileadh chun deireadh a chur leis an mbochtaineacht i measc dhá thrian de mhuintir an domhain

Páirtí daoine ilghnéitheacha.

Tá an t-ádh ar an gComhaontas Glas sa chaoi go bhfuil líon ilghnéitheach ball againn ó chuid mhór chúlraí éagsúla, agus iad go léir ag obair le chéile chun Éire a fheabhsú. Mar chuid den éagsúlacht seo, tá roinnt cumann gaolmhar ag an gComhaontas Glas.

Óige Ghlas

Bunaíodh cumann óige na pháirtí, Óige Ghlas, in 2002 agus tá cead ag duine ar bith atá 30 bliain d’aois nó faoin bhun, nó atá ag gabháil don oideachas lánaimseartha, a bheith ina bhall de.

Tá Óige Ghlas tar éis cur go mór le fás agus treo an mhórpháirtí – idir bheith ar an gcéad chumann polaitíochta óige a ghlac seasamh ar son comhionannas pósta in 2002, troid go díograiseach i bhfeachtas in aghaidh táillí tríú leibhéal a bheith á dtabhairt isteach in 2009, feachtas ar éirigh leis, agus tríd an mórpháirtí a spreagadh le tacú go hiomlán le féinriar colainne agus cearta atáirgthe na mban in 2015. Is i mBaile Átha Cliath is mó atá siad, ach tá fóghrúpaí den ghrúpa seo ar fud na tíre, amhail Óige Ghlas na Tuaithe, Comhaontas Glas Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, Comhaontas Glas Choláiste na hOllscoile, Gaillimh, Comhaontas Glas na Tríonóide agus Óige Ghlas Thuaisceart Éireann.

Más dóigh leat gur mhaith leat bheith i do bhall den ghrúpa polaitíochta seo, déan teagmháil le hÓige Ghlas trí chuairt a thabhairt ar a suíomh gréasáin ag www.younggreens.ie.

Mná Glasa

Ó bunaíodh an páirtí seo, tá páirt mhór ag mná i smaointeoireacht, cur chun cinn agus cur i gcrích phríomhchuspóirí na gluaiseachta glaise. Is páirtí feimineach é an Comhaontas Glas, agus muid bródúil as sin, agus féachaimid le rannpháirtíocht chothrom na mban sa pholaitíocht agus i ngach aon fhóram gníomhaíochta sóisialta, eacnamaíche agus eolaíche a chosaint, a chur chun cinn agus a leathnú le chéile.

Tá Líonra Ban an Chomhaontais Ghlais (Mná Glasa) ann chun fóram a chur ar fáil do mhná, fir agus do dhaoine neamhdhénartha plé a dhéanamh ar na príomhchuspóirí a chabhróidh linn an fhís seo a fhíorú, agus cén chaoi is fearr lena gcur i bhfeidhm. Is féidir dul i dteagmháil le Cathaoirleach ‘Mná Glasa’ ach ríomhphost a sheoladh chuig mnaglasa@greenparty.ie.

Glasaigh Aiteacha (Poblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann)

Agus é ar an gcéad pháirtí in Éirinn le duine a bhí aerach go hoscailte a chur chun cinn mar iarrthóir Dála, agus le comhionannas pósta a chur chun cinn mar pholasaí ar fud an oileáin, bhí an Comhaontas Glas ar thús cadhnaíochta riamh i gcur chun cinn lucht LADTA+ (LGBTQ+).

Sa lá atá inniu ann, táimid ag leanúint den streachailt sin ar son comhionannas pósta i dTuaisceart Éireann, ag stocaireacht ar son aitheantais agus cúram sláinte do dhaoine trasghnéasacha agus neamh-dénártha, agus ag lorg athchóiriú nua-aimseartha ar an ngnéasoideachas.

Féachann na Glasaigh Aiteacha le fócas a thabhairt do bhaill LADTA+ den pháirtí atá ag iarraidh ábhair bhuartha a chur faoi bhráid ár n-ionadaithe tofa, polasaí a phlé agus ár naisc leis an Líonra Eorpach Aiteach Glas a chothabháil. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le queergreens@greenparty.ie.

 

An teist atá orainn

 • Méadú faoi dhó ar thoilleadh fuinnimh in-athnuaite na hÉireann taobh istigh de cheithre bliana, ráta nár sáraíodh ó shin.
 • Síneadh curtha againn leis an tsaoire mháithreachas do mháithreacha leanaí réamhaibí.
 • An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre tugtha isteach againn, rud a chuireann ar chumas na mílte duine gan taisteal i gcarr chun na hoibre a thuilleadh.
 • Deontais iarfheistithe curtha ar fáil do bhreis is 100,000 áit chónaithe, a laghdaigh méid na mbillí tí agus astaíochtaí carbóin araon.
 • Treoirlínte nua cruthaithe chun go mbeadh méid na n-árasán nua oiriúnach do theaghlaigh agus cosc curtha ar sheomraí suí is leapa.
 • An t-athchóiriú ba mhó le scór bliain anuas déanta ar an reachtaíocht phleanála le dul i ngleic le róchriosú talamh forbraíochta.
 • Cáin amhantair tugtha isteach againn le cur i gcoinne cúileáil talún.
 • Maoiniú curtha ar fáil againn don chéad bhealach glas rothaíochta nua-aimseartha, Mórbhealach Glas an Iarthair i Maigh Eo, ar shamhail é don iliomad ceann eile a osclaíodh ina dhiaidh sin.
 • Páirtnéireacht shibhialta tugtha isteach do lánúineacha aeracha; ba mhór an dul chun cinn é seo sa streachailt ar son comhionannas ceart pósta.
 • Tús curtha againn le próiseas chun cuótaí inscne a thabhairt isteach d'iarrthóirí toghcháin na bpáirtithe polaitíochta.
 • Na chéad phointí luchtaithe tugtha isteach d'fheithiclí leictreacha (EVanna) tugtha isteach againn, chomh maith leis na chéad deontais le daoine a spreagadh lena gceannach.
 • Méadú faoi thrí ar líon na nasc leathanbhanda taobh istigh de cheithre bliana.
 • Cánacha méadaithe ar ola agus gás a d'aimseofaí amach anseo.
 • Na chéad rialacha tugtha isteach ar fhógraíocht dramhbhia atá dírithe ar pháistí.
 • An chéad chóras ticéad cliste d'iompar poiblí in Éirinn tugtha isteach; breis is 2.5m cárta 'leap' díolta ó shin.
 • AGUS TUILLEADH EILE NACH IAD!

Ár bpolasaithe

Aithníonn an Comhaontas Glas an tábhacht atá lenár n-eagraíochtaí sláinte, oideachais, eacnamaíocha agus sóisialta agus iad ag spreagadh agus ag cosaint timpeallachtaí agus ag spreagadh gníomhaíochtaí le cur ar chumas páistí agus daoine fásta ceangal mothúchánach a bheith acu le daoine eile, leas agus taitneamh a bhaint as cairdeas agus dlúthchaidreamh, laistigh den teaghlach agus lasmuigh de, agus iad ag brath go bhfuil a luach féin á aithint ag an bpobal i gcoitinne.

Todhchaí faoi rath is ea todhchaí inbhuanaithe.

Tacaigh lenár bhfeachtais chun athrú dearfach a bhaint amach.
×

Cé go bhfuilimid ag dul ó neart go neart le roinnt blianta anuas, tá do chúnamh de dhíth orainn ar mhaithe le fíor-athrú a dhéanamh. Bí linn le cabhrú linn Éire a dhéanamh níos glaine, níos córa agus níos inbhuanaithe.